Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Stormcut.dk

Engager 9, DK-2605 Brøndby

CVR Nr. : 43079220

info@stormcut.dk

+45 4343 0099

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00, fredag kl. 8.30-14.00.

Weekender og helligdage: Lukket

Handelsbetingelser

Følgende almindelige salgs-og leveringsbetingelser fra Nordisk Kreation ApS (herunder benævnt sælger) gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer osv. medmindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem.

Tilbud og ordrebekræftelser

Sælgers tilbud er gældende i 30 dage medmindre andet er aftalt skriftligt parterne imellem. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget sælgers ordrebekræftelse, som er bindende. Ved ordre på kr. 100.000,00 ekskl. moms eller derover, forbeholder sælger sig retten til at opkræve hel eller delvis forudbetaling ved ordreafgivelse.

Specialproduktioner

Ved specialproduktioner efter opgave pålægges et opstart / opstillingsgebyr på kr. 750,00 ekskl. moms uanset antal og samlet faktura beløb. Ved specialproduktion i større antal forbeholder sælger sig ret til at over- / underlevere med op til +/- 5%, og debitere køber for det faktisk leverede antal. Ovenstående forbehold for over- / underlevering gælder med mindre andet er aftalt parterne imellem.

Prøver og prototyper

Ønsker køber en prøve / prototype på en given speciel opgave produceret, faktureres køber for denne til en forud aftalt pris. Ved forudgående aftale kan dette krediteres ned til forud aftalt pris ved endelig bestilling.

Priser, levering og emballage

Alle leverancer er Ab fabrik og alle priser opgives ekskl. moms og eventuelle gebyrer. Alle forsendelser er for købers regning og risiko med mindre andet er aftalt skriftligt. Sælger tegner ikke transportforsikring. Evt. udsendte prislister er at betragte som vejledende og kan uden varsel fra sælger ændres. Det påhviler køber at holde sig orienteret med eventuelle prisændringer før eller ved bestilling.

Alle priser er ekskl. emballage, paller, pallerammer, pallekasser osv., som faktureres til dagspris. Alle ordrer pålægges miljøafgift på 4%.

Leveringstid

Oplyste leveringstider betragtes som rettidigt overholdt, såfremt varen er afsendt, meldt klar til afhentning eller besigtigelse indenfor lovet leveringstid.

Ønsker køber ændringer af eller tilføjelser til produkter efter den oprindelige indgåelse af aftalen, er sælger berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig tid.

Produktionsudstyr

Alt produktionsudstyr såsom værktøjer, tegninger, film etc. forbliver sælgers ejendom. Effekterne opbevares maksimalt 6 måneder medmindre andet er aftalt parterne imellem.

Betaling

Standard betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato medmindre andet aftales parterne imellem. Erlægges betalingen ikke rettidig har sælger krav på morarenter med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven i Danmark. Overholder køber ikke de aftalte betalingsbetingelser pålægges et rykkergebyr på kr. 150,00 ekskl. moms ved første rykker, og kr. 100,00 ekskl. moms ved hver efterfølgende rykker.

Sælger forbeholder sig retten til at tilbageholde nye forsendelser såfremt forfalden betaling for tidligere forsendelser ikke er modtaget af sælger. Sælger har ejendomsretten til produkterne indtil hele betalingen er erlagt.

Reklamation

Køber skal straks ved modtagelsen og inden produktet / produkterne tages i brug sikre sig, at den / de er hele og ubeskadigede samt at forsendelsen er komplet (antal kolli).

Reklamation skal ske inden 8 dage fra modtagelsen. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre fejl og mangler gældende. Er sælger ansvarlig for fejl eller mangler, må denne inden for rimelig tidsfrist og uden meromkostninger for køber, efter eget valg erstatte, reparere eller på anden måde udbedre det mangelfulde produkt.

Finder køber ved modtagelse uoverensstemmelser mellem det leverede og forsendelsesdokumenterne, påhviler det køber at gøre indsigelse mod transportøren. Sådanne krav kan ikke gøres gældende over for sælger medmindre det beviseligt er sælger, der er ansvarlig for mangelfuld emballering eller forkert antal.

Farvetryk: Tryktolerancen inden for de enkelte trykkvaliteter afhænger af branchenormen gældende for de enkelte trykmetoder. Reklamation af mindre afvigelser i trykfarvenuancen i såvel standard- som specialfarver kan ikke imødekommes af sælger. I den forbindelse skal køber være opmærksom på, at en af køber godkendt farve kan fremtræde med større eller mindre nuanceudsving ved tryk på andre materialer, end de af køber godkendte materiale / farve kombinationer.

Returnering

Returnering af produkter kan kun ske mod forudgående aftale med sælger.

Design og konstruktion

Prøver, skitser og tegninger som udføres af sælger efter købers idégrundlag betragtes som sælgers ejendom, og må ikke kopieres, offentliggøres, sælges eller overdrages til tredje part uden sælgers skriftlige tilladelse.

Den tekniske egnethed af produktet må afgøres af køber og er uden ansvar for sælger. Sælger kan rådgive ud fra egne forudsætninger med hensyn til konstruktion, materialevalg og andre forhold omkring varens udformning og produktion. Sådanne råd er ikke ansvarspådragende for sælger.

Ved godkendelse af prøve / prototype skal køber sikre sig, at den tekniske egnethed af produktet opfylder de ønskede krav om styrke, stabilitet, belastning, farve nuance osv.

Ved prøver / prototyper fremstillet uden skabelon kan der forekomme mindre unøjagtigheder, som inden for de tekniske muligheder vil blive rettet ved en evt. senere serieproduktion.

Køber kan ved godkendelse af prøven / prototypen specificere kritiske mål og tolerancer i henhold til DS (Dansk Standard), som vil blive kontrolleret under produktionen.

Garanti og produktansvar (B2B)

Sælger giver 12 måneders produktgaranti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke forkert anvendelse eller forkert håndtering af produkterne.

Sælger er ikke forpligtiget til at dække eventuelle direkte eller indirekte tab hos køber, som måtte kunne henføres til fejl eller mangler ved sælgers produkter.

Dette gælder også i det tilfælde, hvor køber udfører en ændring / forarbejdning af produktet. Sælger har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køber.

Sælger er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side.

Sælger har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste, eller andet indirekte eller afledt tab, som køber måtte lide.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af produktet. For så vidt angår produktansvar, reguleres dette i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, dog således at sælgers ansvar i handelskøb ikke dækker tingskade.

Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning. Det er i øvrigt gældende for alle leverancer at ethvert ansvar for sælger bortfalder, med mindre køber og/eller senere omsætningsled beviseligt har opbevaret og behandlet de leverede produkter i overensstemmelse med sælgers anvisninger.

Force majeure

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure fritager det sælger for ethvert ansvar, og sælger forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse, udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist.

Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, brand, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, pandemier, statsindgreb af hvilken som helst art, mangel på drivmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger udenfor sælgers kontrol, og som påvirker sælgers muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtigelser.

Persondatapolitik

For at kunne indgå aftale om levering af varer og ydelser har sælger brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse, samt evt. firmanavn og cvr. nummer.
Registreringen af personoplysninger sker med det formål at kunne levere varen. Oplysningerne opbevares ikke længere end nødvendigt af hensyn til de formål, hvormed de er indsamlet. For bedst muligt at kunne vejlede køber vedr. tidligere aftaler, produktioner, køb og evt. prisaftaler, opbevares person- og købsoplysninger i 5 år fra sidste transaktion, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige hos www.Stormcut.dk er Nordisk Kreation ApS. Personoplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
Som registreret hos Nordisk Kreation ApS har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og sælger har ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder er jf. persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@stormcut.dk.

Gældende ret og voldgift

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret efter gældende regler. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved en dansk retsinstans.